O asociácii

Slovenská asociácia športovej psychológie (SAŠP) je združením odborníkov a záujemcov o oblasť športovej psychológie. Našim cieľom je podporovať profesionalizáciu psychológie športu na Slovensku a vytvárať platformu pre rozvoj spolupráce medzi športovými psychológmi.

SAŠP je členom Európskej federácie športovej psychológie (www.FEPSAC.com)

Výkonný výbor:

  • Mgr. Michala Bednáriková, prezidentka
  • Ing. Mgr. Peter Kuračka, viceprezident
  • Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
  • PhDr. Mojmír Trebuňák


Ciele a činnosť SAŠP

  • Vytvárať priestor na zdieľanie poznatkov a dobrej praxe medzi svojimi členmi ako aj ďalšími záujemcami o psychológiu športu.
  • Napomáhať rozvoju vedy, praxe a vzdelávania v oblasti psychológie športu cez organizáciu prednášok, seminárov a konferencií pre trénerov, športovcov, športových činiteľov a verejnosť.
  • Podporovať vedeckú publikačnú a propagačnú činnosť psychológie športu prostredníctvom spolupráce so špecializovanými médiami a vydávania vlastných materiálov.
  • Spolupracovať s medzinárodnými organizáciami podobného zamerania a s domácimi organizáciami príbuzných vedných odborov.